IMK Logo

Dr. Y. M. Donde(1904 – 1981)

Recognized by UGC - Under 2 (f) (13 Nov.1995) And Under 12 (B) (31 May 2002)

इंदिरा महाविद्यालय, कळंब.

Indira Mahavidyalaya, Kalamb

Accredited with "B" Grade by NAAC

(Affiliated TO Sant Gadge Baba Amravati University)
IMK Logo

Dr. Bhau Mandavkar(1930 – 2008)

IMK Logo

ekfgrhi=d o izos'k izfØ;k Click Here 2019 Register Students

14 twuiklwu vkWuykbZu izos'k izfØ;k lq: gksrhy- izos'kklacaÄhP;k loZ lwpuk Qydkoj osGksosGh ykoY;k tkrhy- egkfo|ky;kr loZ izos'k ljdkjh fu;ekUo;s gksrhy- izos'k vtZ o dkxni=s riklwu] eqyk[krh ?ksÅu vkj{k.kkuqlkj xq.koRrsus fuoM lferh izos'k nsbZy- vuqRrh.kZ fo|kF;kZapk fopkj izos'kklkBh vkÄh gks.kkj ukgh- tkxk miyC/k jkfgY;kl izos'k izfØ;k can gks.;kiwohZ v'kk fo|kF;kZapk fdaok f'k{k.kkr [kaM iMysY;k fo|kF;kZapk R;kauh xWi lfVZfQdsV vk.kY;kl fopkj dsyk tkbZy-

izos'kklkBh izFke f[kMdho:u ekfgrhi=dklg izos'kvtZ ?;kok- R;kuarj ckgs:u fdaok egkfo|ky;krwu dqBY;kgh lax.kdko:u fo|kF;kZus www.indiramahavidyalaya.com ;k ladsrLFkGkoj izos'kvtZ vkWuykbZu Hkjkok- vkWuykbZu QkWeZ Hkjrkuk loZizFke jftLVªs'ku dj.;klkBh Lor%ps uko] eksckbZy uacj o tUerkjh[k MhMh,e,eok;ok; ;k Lo:ikr Vkdkoh- eksckbZy uacj gk ykWfxu vk; Mh rj ikloMZ Eg.kwu Lor%ph tUerkjh[k jkghy- ekfgrhi=dkoj fnysyk Øekad gk QkWeZ Hkjrkuk Vkdkok ykxsy vU;Fkk QkWeZ lcfeV gks.kkj ukgh- R;kuarj QkWeZph fizaV vkÅV nksu izrhr dkwu ,d izr fo|kF;kZus Lor%P;k o ikydkaP;k lghlg o izos'klferhdMwu riklwu] R;kaph lgh ?ksÅu [kkyhy dkxni=s tksMwu f[kMdhoj tek djkoh- xqykch jaxkph vtkZph iksp feGsy- rh usgehdfjrk Vhlh dksi;Zar tiwu Bsokoh-

izos'kvtkZlkscr tksMko;kph dkxni=s

 1. 1- ngkohP;k o T;k oxkZr izos'k ?;k;pk vkgs R;kP;k vk/khP;k oxkZP;k mRrh.kZ ijh{ksP;k xq.ki=kP;k nksu lR;izrh
 2. 2- 'kkGk@egkfo|ky; cny.;kps ewG izek.ki= o nksu lR;izrh (TC) ¼11 oh] ch-,- 1] ch-dkWe- 1] ch-,Llh- 1 e/;s fdaok egkfo|ky;kr izFke izos'k ?ksrkuk½
 3. 3- ch-,-] ch-dkWe-] ch-,Llh- 2 o 3 e/;s izos'k ?ks.kkÚ;kauk oxZ cny izek.ki= (Class Leaving Certificate)
 4. 4- loyr/kkjdkpk vkWuykbZu Hkjysyk loyr vtZ ¼tkrhP;k izek.ki=kP;k lR;izrhlg½ ¼;kdfjrk Jh- dksnkusckcwauk HksVkos-½
 5. 5- ukekadukpk vtZ ¼ofj"B egkfo|ky;kr izFkep izos'k ?ks.;klkBh½
 6. 6- LV¡i lkbZt 2 QksVks ¼,d vtkZoj o ,d vksG[ki=koj fpdVokok-½
 7. 7- uksdjh djhr vlY;kl uk gjdr izek.ki=
 8. 8- vk/kkj dkMZ o fuoM.kwd vksG[ki= lR;izr

izos'kklkBh izFke f[kMdho:u ekfgrhi=dklg izos'kvtZ ?;kok- R;kuarj ckgs:u fdaok egkfo|ky;krwu dqBY;kgh lax.kdko:u fo|kF;kZus www.indiramahavidyalaya.com ;k ladsrLFkGkoj izos'kvtZ vkWuykbZu Hkjkok- vkWuykbZu QkWeZ Hkjrkuk loZizFke jftLVªs'ku dj.;klkBh Lor%ps uko] eksckbZy uacj o tUerkjh[k MhMh,e,eok;ok; ;k Lo:ikr Vkdkoh- eksckbZy uacj gk ykWfxu vk; Mh rj ikloMZ Eg.kwu Lor%ph tUerkjh[k jkghy- ekfgrhi=dkoj fnysyk Øekad gk QkWeZ Hkjrkuk Vkdkok ykxsy vU;Fkk QkWeZ lcfeV gks.kkj ukgh- R;kuarj QkWeZph fizaV vkÅV nksu izrhr dkwu ,d izr fo|kF;kZus Lor%P;k o ikydkaP;k lghlg o izos'klferhdMwu riklwu] R;kaph lgh ?ksÅu [kkyhy dkxni=s tksMwu f[kMdhoj tek djkoh- xqykch jaxkph vtkZph iksp feGsy- rh usgehdfjrk Vhlh dksi;Zar tiwu Bsokoh-

izos'k ?ks.kkÚ;k fo|kF;kZauk lwpuk

 1. 1- ewG dkxni=kaP;k vHkkoh o MqfIydsV Vhlhoj izos'k fnyk tk.kkj ukgh- izosf'krkaps ewG 'kkGk@egkfo|ky; cny&izek.ki= ¼Vhlh½ dks.kR;kgh ifjfLFkrhr ijr feG.kkj ukgh- fo|kF;kZauh izos'k ?ks.;kiwohZp Lor%toG dkxni=kaP;k iqjs'kk lR;izrh dkwu BsokO;k-
 2. 2- izos'k ?ksrkuk ewG xq.ki= lkscr vk.kkos o izos'k lferhP;k rikl.khuarj yxsp ijr ?;kos- ewG xq.ki=kph tckcnkjh egkfo|ky; Lohdkj.kkj ukgh-
 3. 3- izos'k vtZ fnyk Eg.kts izos'k fuf'pr >kyk] vls uOgs- izos'k izkIr fo|kF;kZaph ;knh lwpuk Qydkoj ykoyh tkbZy-
 4. 4- fo|kihB ok f'k{k.k foHkkxkP;k fu;ekuqlkj egkfo|ky;kr ?ksrysY;k izos'kkcíy fo|kFkhZ Lor% tckcnkj jkghy- rkaf=dn`"Vîk o fo|kF;kZP;k pqdheqGs jí >kysY;k izos'kkyk egkfo|ky; tckcnkj jkg.kkj ukgh- fo|kF;kZus ?ksrysyk izos'k jí >kY;kl] R;kus uko dkY;kl Hkjysys 'kqYd ijr feG.kkj ukgh-
 5. 5- fo|kF;kZauh vH;kl'kk[kk o fo"k; uhV fopkj d:u Hkjkos- ,dnk ?ksrysyh 'kk[kk fdaok fo"k; vafre o"kkZi;Zar cnyrk ;s.kkj ukgh- rsp fo"k; ukekadu vtkZoj o ijh{kk vkosnui=koj Hkjkos ykxrhy- lsfe- 1] 3 o 5 ps ijh{kk vkosnui= izos'kklkscrp Hk:u |kos-
 6. 6- e/kwup egkfo|ky; lksM.kkÚ;k fo|kF;kZl o"kkZps iw.kZ 'kqYd Hkjkos ykxsy- R;kf'kok; egkfo|ky; cny.;kpk nk[kyk feG.kkj ukgh- egkfo|ky;kps vksG[ki= ijr djkos ykxsy- egkfo|ky;&cnykpk nk[kyk feG.;klkBh dehrdeh 7 fnol vkÄh vtZ djkok ykxsy- rkRdkG Vhlh goh vlY;kl 'kqYd Hkjkos ykxsy- ek= vtkZcjkscj iw.kZ dkxni=s vlkohr-
 7. 7- egkfo|ky;kps 'kqYd u Hkj.ks] 'kS{kf.kd o mifLFkrhph izxrh ul.ks fdaok izkpk;kZaP;k n`"Vhus orZ.kwd lek/kkudkjd ul.ks ;keqGs fo|kF;kZyk egkfo|ky;krwu dkwu Vkd.;kpk vFkok naM vkdkj.;kpk gô izkpk;kZauk vkgs- 'kqYd u HkjysY;k fo|kF;kZaps izos'k jí gksrhy-
 8. 8- fo|kihB ok cksMkZus Bjowu fnysY;k eqnrhr okf"kZd ijh{ksps vkosnui= 'kqYd o nksu QksVksalg Hkj.ks vko';d vkgs- R;kph lwpuk Qydkoj ykoyh tkbZy- ijh{kk vkosnui= eqnrhr u Hkj.kkÚ;k fo|kF;kZps uko egkfo|ky;krwu dkys tkbZy-

izos'k lferh

izos'k vtZ o ijh{kk vkosnu i=s fo|kF;kZauh [kkyhy izk/;kidkadMwu riklwu ?;koh- ofj"B egk- izos'k lferh izHkkjh ¼dyk

'kk[kk½ & izk- ,u-vkj- BoGs] ¼okf.kT; 'kk[kk½ izk-dq-vkj-,e- okB] ¼foKku 'kk[kk½ MkW-Mh-,e- pOgk.k ch-,- 1 & izk- ,u-Ogh- u#ys] izk-dq- ,l-ok;- y[kfnos] izk-Mh-Mh- ?kksMsdj] izk- ih-ch- baxGs] izk-dq- 'khry jkÅr ch-,- 2 o 3 & izk-Mh-,l- ikVhy] izk- vkj-Vh- vkns] izk- ih-,l- tokns] MkW-lkS- ohjk ekaModj ch-dkWe- 1 rs 3 & izk-dq- vkj-,e- okB] izk-dq- ,e-ih- jk[kqaMs] izk- ,-Ogh- rxyiYysokj] izk-Mh-Mh- ?kksMsdj ch-,Llh- 1 & MkW- Mh-,e- pOgk.k] MkW- ds-ih- lqjMdj] MkW- dq- psruk mxys ch-,Llh- 2 o 3 & izk-dq- ,l-vkj- [kkaMsdj] MkW- ds-vkj- usekMs] izk- osn irdh] ,e-,- ejkBh & izk- jk-rq- vkns] izk-MkW-lkS- ohjk ekaModj] izk-dq-,l-ok;- y[kfnos ,e-dkWe- & izk-dq- vkj-,e- okB] izk-dq- ,e-ih- jk[kqaMs] izk- ,-Ogh- rxyiYysokj] izk- ih-,l- tokns dfu"B egkfo|ky; izos'k lferh izHkkjh & izk- vkj-ch- ykatsokj dyk 'kk[kk & izk-,l-vkj- tkÄo] izk- Mh-Mh- lkriqrs okf.kT; 'kk[kk & izk-vkj-ds- Hkqjds

Blank Raj